കാണാതായത് ഴ യെ ആണു

 സ യെ കാണാനില്ലെന്ന് പി എൻ ഗോപീക്യഷ്ണൻ മുൻപ് പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നു

 ലതീഷ് മോഹനാണെങ്കിൽ ഋ വിനെക്കുറിച്ചാണു പാടിയത്

ഇ യെക്കുറിച്ച് ഞാനും

 പക്ഷേ പറയേണ്ടത് ഴ യെക്കുറിച്ചാണു

നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മഴയിൽ ഴ ഇല്ല

പുഴയിൽ ഴ ഇല്ല

 വഴിയിൽ ഴ ഇല്ല


 ഴ യെ ഞാൻ തിരയാത്ത ഇടമില്ല

നിഴലിൽ ഇല്ല

അഴയിൽ ഇല്ല

 കുഴിയിലും ഇല്ല

വിഴുപ്പിൽ ചികഞ്ഞു


ഇല്ല ഈ ഴ എവിടെപ്പോയതായിരിക്കും

 ഴ ഇല്ലാത്ത മഴകളിൽ

ഴ ഇല്ലാത്ത പുഴകളിൽ

 ഴ ഇല്ലാത്ത വഴികളിൽ

 ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇടറി ഇടറി നടക്കുന്നു

എന്നാലും ഈ ഴ എവിടെപ്പോയി 

 ഇടവഴിയിൽ ഇല്ല ഴ

പെരുവഴിയായോ ഴ


ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരെയും പഴി പറയാനും പറ്റുന്നില്ല

 ഴ യാണു ലോകമുണ്ടാക്കിയതെന്ന അവകാശവാദം

 ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ?

 മഴയിൽ വേണ്ട

 പുഴയിൽ വേണ്ട

 വഴിയിൽ വേണ്ട

 കഴിക്കാൻ ഴ വേണ്ടേ ?


 എന്നിട്ടുമെന്തിനാണു നമ്മൾ ഴ യെ ഒരു വഴിക്കാക്കിയത്

 ഴ യില്ലാത്ത ലോകത്ത് എനിക്ക് വലിയ ബുന്ദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

ഴ യുടെ കൂടെ വഴക്കും പോയതിലാണു സങ്കടം

അതിപ്പോൾ തഴക്കമായെങ്കിലും

 ഴ യില്ലാതെ കുഴപ്പത്തിലായ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാം

 

ഴ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ

കുഴപ്പമില്ല

ഴ യില്ല

മഴയില്ല

പുഴയില്ല

 വഴിയില്ല

കഴിയില്ല

ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല

 കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം പതുക്കെ പറയാനെങ്കിലും 

നമുക്ക് വേണം ഴ

Comments

Leave a reply.

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
captcha image